תנאים והגבלות

                                              תקנון הצטרפות אפילייטס לרשת האפילייטס Wesell

 1.          הוראות כלליות

1.1.       תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי מחייב. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה האפילייט (Affiliate) (להלן: "אפילייט") ברשת הפרסום Wesell להלן: "רשת הפרסום"). הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות תנאי השימוש וככל ואינך מסכים עם כל האמור בו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש ברשת הפרסום.

1.2.       רשת הפרסום הינה מערכת טכנולוגית (זירת פרסום) המקשרת בין אפיליט למפרסמים.

1.3.       רשת הפרסום מופעלת על ידי וויסל סחר בע״מ, ח.פ. 51-450057-8 מרח' היצירה 3, רמת גן (להלן: "מפעילת רשת הפרסום").

1.4.       כותרות התנאי השימוש והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.

1.5.       שינויים ברשת הפרסום: תנאי השימוש ברשת הפרסום ניתנים לשינוי בכל עת על ידי מפעילת רשת הפרסום, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה. התנאים הקובעים הם כפי שיהיו ברשת הפרסום בכל מועד ומועד.

2.          הצטרפות אפילייט אל רשת הפרסום וכללי התנהגות

2.1.       אפילייט המעוניין להצטרף אל רשת הפרסום ימלא טופס בקשה.

2.2.       עם קבלת טופס הבקשה, מפעילת רשת הפרסום תבחן את הבקשה ובסיום הבחינה תחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה.

2.3.       לאחר אישור הבקשה, תשלח מפעילת רשת הפרסום אישור בכתב אל כתובת הדוא"ל שנמסרה על ידי השותף במועד הגשת בקשת הצטרפות אל רשת הפרסום.

2.4.        מפעילת רשת הפרסום שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל בקשת הצטרפות, מכל סיבה שהיא והאפילייט מוותר על כל טענה בקשר להחלטה כאמור.

2.5.       לאחר קבלת אישור כאמור, האפילייט יהיה רשאי לקדם קמפיינים שונים באמצעות רשת הפרסום בהתאם לתנאי המפורטים לעיל ולהלן:

2.5.1.        האפילייט מצהיר כי הוא מפעיל אתר הכולל תוכן איכותי ומשמעותי בלבד. מובהר, כי מפעילת רשת הפרסום אינה מאשרת לפעול ברשת הפרסום באמצעות קישורים ו/או באמצעות עמודי נחיתה בלבד. כמו כן, מפעילת האתר אינה מאשר לעבוד באמצעות אתר חלקי.

2.5.2.        אפילייט רשאי להפעיל ממספר אתרי אינטרנט שונים תחת חשבון אחד ובלבד שהמועד הרישום מסר האפילייט את פרטי האתרים והם אושרו על ידי מפעילת רשת הפרסום.

2.5.3.        האפילייט יפרסם במדיות שלו רק חומרי פרסום (באנרים, קישורי טקסט וכו') המאושרים על ידי המפרסמים ולא יצור, יערוך או ישנה חומרי פרסום באופן עצמאי, אלא אם כן קיבל על כך אישור במפורש ובכתב מאת מפעילת רשת הפרסום.

2.5.4.        מובהר, כי מפעילת רשת הפרסום לא תאשר אתרי אינטרנט הכוללים תכנים פוגעניים ו/או אימים ו/או תכנים למבוגרים כמפורט להלן:

2.5.4.1.  תוכן למבוגרים בלבד.

2.5.4.2.  קידום שירות למבוגרים בלבד.

2.5.4.3.  שפה גסה.

2.5.4.4.  תוכן גזעני, פוליטי, מסית לשנאה או מעורר התנגדות אחרת.

2.5.4.5.  עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.

2.5.4.6.  תוכן משמיץ ו/או כזה שעשוי להוות איום כלשהו.

2.5.4.7.  תוכן המעודד או מקדם אלימות מכל סוג שהוא.

2.5.4.8.  תוכן המפר זכויות של צדדים שלישיים.

2.5.4.9.  אתרים המעודדים ביצוע עבירות שונות, לרבות עבירות מחשב, שימוש לא חוקי בתוכנות, פריצה למחשבים (Hacking), הפצת וירוסים וכיוצב'.

2.5.5.        האפילייט לא יציע במישרין או בעקיפין לגולשים תמריצים ללחיצה על פרסומות או להשארת פרטים בעמודי נחיתה או לבצע כל פעולה אחרת שאינה חלק מהקמפיין שאושר מראש על ידי המפרסמים הפועלים ברשת הפרסום.

2.5.6.        איסור שליחת דבר פרסומתהאפילייט לא ישלח באמצעות רשת הפרסום ו/או בעבורה דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"). אפילייט לא ישלח דבר פרסומת אל רשימת תפוצה, הכוללת משתמשים אשר לא נתנו הסכמתם הכתובה והמפורשת להיכלל ברשימת התפוצה. לעניין זה מובהר, כי רשת הפרסום אינה מאשרת שליחת הודעות באמצות דוא"ל ו/או מסרונים ו/או WhatsApp ו/או טלגרם ו/או בכל אמצעי אחר.

2.5.7.        האפילייט לא יעשה שימוש בתוכנות חיוג אוטומטיות (רובוטים) ו/או שימוש בשיחות מוקלטות, מכל סוג. למותר לציין, כי רשת הפרסום לא תאשר לידים שיושגו באמצעים האמורים ואפילייט שיעשה שימוש בכלים האמורים   יוסר לאלתר מרשת הפרסום.

      2.5.8.        האפילייט מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ובפרט הוראות תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן הקובעות בין היתר, כי אין להתקשר אל מספר טלפון שנרשם במאגר "אל תתקשרו אלי" המופעל על ידי הרשות להגנת הצרכן. למותר לציין,
      כי רשת הפרסום לא תאשר לידים שהושגו באמצעים האמורים ואפילייט שיפעל בניגוד לאמור יוסר לאלתר מרשת הפרסום.

2.5.9.        האפילייט יהא אחראי למלוא הנזקים, ישירים או עקיפים, אשר ייווצרו למפעילת רשת הפרסום או למפרסמים באמצעות רשת הפרסום כתוצאה מהפרת של הוראות חוק התקשרות. מובהר, כי במקרה של הפרה כאמור, מפעילת רשת הפרסום תחסום  א חשבון האפילייט ותוקפא זכאותו לקבלת תגמול כלשהו (עמלה), עבור כל הקמפיינים בהם השתתף, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת רשת הפרסום.

2.5.10.        האפילייט לא יעשה שימוש בתוכנות אוטומטיות המייצרות הקלקות על מודעות פרסומות.

2.5.11.    האפילייט לא יזין אל מערכת הפרסום לידי שהושגו תוך הפרה של תנאי השימוש או הפרה של הוראות כל דין.

3.          הפסקת פעילות ברשת הפרסום

3.1.       מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילות של אפילייט, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי במקרה של הפרת תנאי השימוש ו/או הפרה של הוראות הדין על ידי האפילייט ו/או על ידי מי מטעמו, ולרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

3.1.1.        האפילייט ביצע או ניסה לבצע הונאה באמצעות רשת הפרסום.

3.1.2.        האפילייט הוסיף לידים שהושגו באמצעים אסורים, תוך הפרת תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין.

3.2.       במקרה של שימוש אסור כאמור, מפעילת האתר תחסום את חשבון המשתמש של האפילייט ותקפיא את כל התשלומים המגיעים לו (ככל ומגיעים) וזאת עד לבירור מלא של ההפרה.

3.3.       במקרה של בירור כאמור, האפילייט מתחייב לשת, פעולה עם מפעילת רשת הפרסום ולמסור לה כל מסמך ו/או דו"ח שיתבקש למסור.

3.4.       האפילייט ישפה ויפצה את מפעילת רשת הפרסום בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר להפרה של תנאי השימוש ו/או הפרה של הוראות כל דין, לרבות במקרה של שליחת דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת. לעניין זה מוסכם, כי מפעילת רשת הפרסום תהא רשאית לקזז כל סכום מהתמורה המגיעה לאפילייט (ככל ומגיעה) ובמקרים מסויימים אף להקפיא את כל התשולמים המגיעים לאפילייט עד לסיום בירור התלונה ו/או התביעה.

3.5.       לצורך ביצוע ההזמנה המשתמש יתבקש למלא באופן מלא ומדויק את כל השדות המסומנים, לרבות שם, שם משפחה, מס' ת.ז., כתובת, מס' טלפון וכתובת דוא"ל תקפה ובנוסף למסור פרטי תשלום.

4.          זכאות לתשלום עמלות:

4.1.       האפילייט יהיה זכאי לתשלום עמלות עבור קידום קמפיינים באמצעות רשת הפרסום (להלן: "עמלה").

4.2.       שיעור העמלה יקבע על ידי מפעילת רשת הפרסום והוא יפורסם ברשך הפרסום.

4.3.       העמלה תשולם אחת לחודש, עד לא יאוחר מהיום 23 לחודש העוקב ובכפוף לקבלת תשלום מהמפרסם.

4.4.       מובהר למען הסר כל ספק, כי מפעילת רשת הפרסום תהא פטורה מתשלום עמלה לאפילייט במקרה בו לא יועבר אליה תשלום מהמפרסם עבור תוצרי האפילייט (לידים וכיוצב'), ובמקרה כזה האפילייט מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד מפעילת רשת הפרסום ו/או מי מטעמה בקשר לאי תשלום העמלה כאמור.   

4.5.       במקרים של קמפיינים מבוססי מכירה, באם ביטל משתמש/לקוח את רכישתו, או החזיר את המוצר אותו רכש, או שחברת האשראי לא אישרה את הרכישה לחיוב, לא יהא זכאי האפילייט לקבלת עמלה.

4.6.       במקרים של קמפיינים מבוססי לידים, באם נפסלו הלידים שסיפק האפילייט, בין אם במהלך הטיוב ובין אם ע"י המפרסם, לא יהא זכאי האפילייט לקבלת עמלה.

4.7.       האפילייט לא יהיה זכאי לקבל עמלה בסך מצטבר נמוך מ- 200 ₪, ותשלום כזה יידחה עד למועד בו יגיעו הסכומים המצטברים המגיעים לאפילייט לסכום גבוה   מ- 200 ₪. לא ישולמו סכומים הנמוכים מסכום זה והאפילייט מוותר על כל טענה בקשר לסכומים נמוכים ו/או נדחים כאמור, לרבות ריבית וכל נזק ישיר ו/או עקיף.

4.8         רשת הפרסום תשלם רק בעבור לידים תקינים שיאושרו על ידה ולא יפסלו על ידי המפרסם לעניין  זה מוסכם, כי ליד לא תקין יהיה ליד עם פרטים לא מלאים ו/או ליד עם פרטים משובשים ו/או ליד עם פרטי לקוח זהים ו/או לי בו הלקוח מתכחש לרישום ו/או ליד ללא מענה לאחר שלישה           ניסיונות.

4.9         רשת הפרסום מבהירה, כי בעל המדיה לא יהיה זכאי לתשלום עבור לידים שנפסלו, מכל סיבה שהיא וכי השגות בעניין פסילת לידים יש להגיש לרשת  הפרסום בתוך 14 ימים מיום פסילת הליד ולאחר מועד זה לא ניתן יהיה עוד להשיג על פסילת ליד כאמור.

4.10       עוד מובהר, כי לא ניתן יהיה לדרוש תשלום עבור לידים, כשרים או פסולים, לאחר מועד התשלום הקבוע בסע' 4.3 לתנאי השימוש.

4.11       זכאות לתשלום בגין הודעת תשלום שאפליאייט קיבל תקפה למשך 12 חודשים ממועד קבלת הודעת התשלום שתישלח אל האפילייאט באמצעות דואר אלקטרוני אל הכתובת שנמסרה ע"י האפילייאט בעת הרשמתו. מפעילת רשת הפרסום שומרת לעצמה את הזכות לשלוח הודעת תזכורת           בדואר אלקטרוני 30 ימים לפני תום תקופת המימוש.

5.          העדר יחסי עובד מעביר

5.1.       הצטרפות האפילייט לרשת הפרסום אינה יוצרת יחסי שותפות, ו/או יחסי עובד-מעביד, ו/או יחסי נציגות בינו לבין המפעילה.

5.2.       האפילייט אינו עובד או שלוח של מפעילת רשת הפרסום אלא פועל כקבלן עצמאי, ולא תהא למפעילת רשת הפרסום כל אחריות או חבות בגין מעשיו או מחדליו של האפילייט, אלא תעמוד להם הגנת סעיף 15 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

6.          שיפוי

האפילייט מתחייב ומסכים בזאת לשפות את מפעילת רשת הפרסום, בגין כל ההפסדים, הטענות, ההוצאות, התביעות, הנזקים, העלויות, הדרישות או החבויות, הנובעים מכל הטענות והתביעות בגין הפרת זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני, לשון הרע והפרת זכויות בסימן מסחרי כמו גם כל זכות אחרת של מפעילת רשת הפרסום או של צד ג', על פי כל דין, וכל טענה אחרת הנובעת מאופן קידום הקמפיינים ע"י האפילייט. מפעילת רשת הפרסום תהא פטורה מחבות כלשהיא בגין כל הנ"ל.

6.1.       במידה וינקטו צעדים משפטיים על ידי מפרסם ברשת הפרסום בגין פעולות האפילייט, אשר הפר את תנאי השימוש, תשתף מפעילת רשת הפרסום פעולה עם המפרסם לצורך חשיפת מידע רלוונטי של האפילייט.

6.2.       מפעילת רשת הפרסום לא תישא באחריות כלשהי בגין פעולות האפילייט, אשר יישא בעצמו בכל העלויות וההוצאות (לרבות המשפטיות) שיגרמו למפעילת רשת הפרסום כתוצאה מתביעה, דרישה או כל טענה אחרת שתועלה כלפי מפעילת רשת הפרסום בקשר למעשה או מחדל של האפילייט.

7.          קניין רוחני

7.1.       כל מידע ו/או תוכן המופיעים ברשת הפרסום, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגואים הנם בבעלות בלעדית של מפעילת רשת הפרסום ו/או בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם, ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מראש ובכתב מאת מפעילת רשת הפרסום ו/או מי מטעמה.

7.2.       אין להעתיק את תכני רשת הפרסום. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים ברשת הפרסום אלא אם כן מפעילת רשת הפרסום נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

8.          הפרות וסעדים

8.1.       אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או סרטונים מרשת הפרסום ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת רשת הפרסום או מבעל הזכויות. מפעילת רשת הפרסום רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.2.       מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת רשת הפרסום להעביר לצד הנפגע את פרטי האחראי לכאורה לפרסום המפר (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת רשת הפרסום לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.

8.3.       מפעילת רשת הפרסום רשאית, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד אפילייט אשר יפרו הוראות כל דין ו/או את הוראות תנאי השימוש.

9.          מיאון אחריות והגבלת אחריות

9.1.       הגבלת אחריות כללית. מפעילת רשת הפרסום לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות השימוש ברשת הפרסום.

9.2.       מפעילת רשת הפרסום לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בתנאי השימוש ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.

9.3.       אחריותה של מפעילת רשת הפרסום, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין.

9.4.       העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת רשת הפרסום עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותה של רשת הפרסום. יחד עם זאת, מפעילת רשת הפרסום אינה מתחייבת שהשירות ברשת הפרסום לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.

9.5.       מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות רשת הפרסום. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות ברשת הפרסום ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS-IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת רשת הפרסום בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

9.6.       העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את מפעילת רשת הפרסום.

9.7.       לפרטים נוספים בקשר לרשת הפרסום ופעילותה, ולמתן הודעה למפעילת רשת הפרסום בקשר להפרה או כל תלונה אחרת ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת רשת הפרסום בדואר אלקטרוני admin@wesell.co.il.   

10.      מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של רשת הפרסום מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

10.1.    מדיניות פרטיות. מפעילת רשת הפרסום מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהאפלייט, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת רשת הפרסום תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

10.2.    המידע שמפעילת רשת הפרסום אוספת. במהלך השימוש באתר ברשת הפרסום  מפעילת רשת הפרסום עשויה לאסוף מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל שיכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת רשת הפרסום ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות האפילייט ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.

10.3.    שמירת מידע ואבטחתו. לאפילייט ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר בשרתי מפעילת רשת הפרסום המוגנים במערכות ונהלי אבטחת מידע שנועדו לצמצם את הסיכון שהמידע ייחשף לגורמים לא מורשים. המידע ישמש בין היתר למטרות המפורטות להלן:

10.3.1.    לשיפור השירותים והתכנים המוצעים על ידי רשת הפרסום.

10.3.2.    לשינוי או ביטול שירותים או תכנים המוצעים על ידי רשת הפרסום.

10.3.3.    לצורך ניתוח סטטיסטי של התנהגות המשתמשים באתר.

10.4.    איסוף נתונים באמצעות Google Analytics. מפעילת האתר עושה שימוש ב Google Analytics לאיסוף נתוני גלישה אנונימיים לצורך שיפור השירותים המוצעים באמצעות האתר. לעניין זה מובהר כי Google Analytics אוסף בין היתר מידע אודות הדפים הנצפים, תדירות השימוש באתר, זמן השהייה בכל עמוד, אופן ההגעה לאתר וכיוצב'.

10.5.    בקשה לעיון במידע. האפילייט זכאי לבקש ולקבל גישה למידע המוחזק על ידי מפעילת רשת הפרסום בכפוף למגבלות הקבועות על פי דין. על אף האמור לעיל, מפעילת רשת הפרסום רשאית לדחות בקשת עיון במקרה שחשיפת המידע תפגע או עשויה לפגוע בזכויות של צדדים שלישים.

10.6.    בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981: האפילייט רשאי לבקש את מחיקת פרטיו ממאגר המידע של מפעילת רשת הפרסום, ובמקרה כזה מפעילת רשת הפרסום רשאית למחוק את כל הרישומים הנוגעים לאפילייט למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי האפילייט באמצעות רשת הפרסום.

10.7.    העברת מידע לצדדים שלישים. מפעילת רשת הפרסום עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים גם ללא אישור האפילייט במקרים המפורטים להלן:

10.7.1.    במקרה של הפרת תנאי השימוש האתר, או במקרה שהאפילייט ביצע פעולה לא חוקית באמצעות רשת הפרסום.

10.7.2.    במקרה שמפעילת רשת הפרסום תקבל צו שיפוטי שיורה לה למסור מידע אודות האפילייט.

10.7.3.    במקרה של מחלוקת משפטית בין האפילייט למפעילת רשת הפרסום או למי מטעמה.

10.7.4.    בכל מקרה שמפעילת רשת הפרסום תסבור כי העברת המידע נחוצה למניעת נזק לאפילייט, לגופו או לרכושו.

10.8.     כמה זמן ישמר המידע? מפעילת רשת הפרסום תשמור את המידע כל עוד הוא נחוץ לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות ולכל היותר במשך התקופה הקבועה בדין, כפי שתעודכן מעת לעת.

10.9.    בקשות בעניין מדיניות הפרטיות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל admin@wesell.co.il.   

11.      הדין החל

11.1.    הדין החל. פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלה ו/או כל פעולה או סכסוך הקשורה ברשת הפרסום ו/או בפירוש תנאי השימוש, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 28.12.22